Razvijanje sodelovanja med mladimi kreativci različnih kulturnih in migracijskih ozadij

Projekt Urbana diverziteta (ang. Urban Diversity) naslavlja izziv družbene in ekonomske integracije prebivalcev (partnerskih) mest, ki imajo migrantsko ozadje. Za mesta je pomembno prebivalce z migrantskim ozadjem integrirati v družbenem in ekonomskem smislu, kar je povezano. Projekt povezuje kreativni sektor ekonomije in migrantske podjetnike ter njihove družine. Namen je bil spodbujanje kreativnosti, inovacij ter promocija raznolikosti v kontekstu doprinosa k družbeni koheziji na ravni vključenih mest in regij.

 

Del projektnih aktivnosti je namenjen povezovanju kreativnih in/ali migrantskih podjetnikov iz obeh mest. Med njimi aktivnost T3.3.1 – Razvijanje sodelovanja, katere izhodišče je bila tradicija oblikovanja, značilna za obe mesti – Ljubljano in Gradec. Ta oblikovalska tradicija se kaže tako na ravni razvite kreativne scene v obeh mestih, kot tudi uveljavljenemu mesecu oblikovanja, ki se vsako leto odvije v obeh mestih. Sklop aktivnosti T3.3 je bil namenjen razširitvi in poglobitvi sodelovanja med obema mestoma ter razširitvi nabora skupnih aktivnosti. Dosežek 3.3.1 in aktivnosti, ki so ta dosežek spremljale, so predmet tega evalvacijskega poročila. V projektni prijavi je bil dosežek T.3.3.1 opisan takole: »Razvijanje shem in kreativnih orodij za povezovanje in sodelovanje mladih kreativcev različnih kulturnihin migracijskih ozadij. Med njimi se bo raziskalo možnosti za aktivno sodelovanje in povezovanja nadelavnicah v okviru meseca oblikovanja v Gradcu in meseca oblikovanja v Ljubljani v letih 2017, 2018 in2019 s ciljem spodbujanja čezmejnih aktivnosti na gospodarskem in kreativnem področju«. Izvedba tega dosežka pa takole: “Implementacija serije šestih delavnic v času Meseca oblikovanja v Gradcu in Ljubljani leta 2017, 2018 in 2019 za razvoj novih skupnih konceptov, projektov in aktivnosti migrantskihpodjetnikov, kreativcev različnih kulturnih in migracijskih ozadij«.

 

Naloga IPoP – Inštituta za politike prostora je bila povzeti izvedene aktivnosti ter evalvacija dosežkov izvedbe teh aktivnosti. Zaključek tega poročila predstavljajo priporočila oblikovalcem politik, ki smo jih izluščili iz opravljenih intervjujev, fokusne skupine oziroma njihove sinteze.

Attachments

The project is co-funded by the European Union (European Regional Development Fund) under the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Austria.
Das Projekt wird von der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich kofinanziert.
Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Nazaj na vrh